Сградната инсталация за отопление като обща част

Автор: Ивелин Йорданов

 

 

Във Франция съсобствениците са длъжни да участват в разходите, свързани с извършването на колективни услуги и с общите инсталации в зависимост от обективната полза, както и са длъжни да участват с разходите по опазването, поддръжката и управлението на общите части не в зависимост от това как лично ефективно използват определена услуга или общо оборудване, а поради възможността да ги използват. В този контекст, как стои въпроса със сградната инсталация за отопление, като обща част, у нас?

Съгласно пар. 1, т. 3 от ДР на Наредба № 16 – 334 от 06.04.2017 г. за топлоснабдяването, инсталация в сграда е съвкупността от главните вертикални и хоризонтални разпределителни тръбопроводи, вкл. до отоплителните тела, както и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на клиентите. Съгл. чл. 140, ал. 3 от ЗЕ, сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване са обща етажна собственост. Предназначението на сградната инсталация е да отоплява вътрешната част на сградата и чрез топлопроводите й топлинната енергия да достига  до индивидуалните имоти на потребителите.

Присъединяване към топлопреносната мрежа на етажните собствености

се извършва по искане на етажните собственици, притежаващи квалифицирано мнозинство от 2/ 3 (чл. 133, ал. 2 от Закона за енергетиката), същото мнозинство се изисква и при преустановяване на топлоснабдяването на сградата. А съобразно чл. 153, ал. 6, клиентите в сграда – етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Към съдебната практика

Според възприетото в реш. № 5/ 2010 г. на Конституционен съд, „когато собствениците не желаят  и не ползват топлинна енергия за отопляване на индивидуалните си имоти нарушават правилното функциониране на инсталацията за топлинна енергия в сградата, защото тя е проектирана по начин за ползване  на топлинна енергия от всички съсобственици. Освен собственици и титуляри на вещни права на конкретни имоти, те са съсобственици на сградната инсталация и на общите части в сградата и следва да поемат припадащата им се част от разходите за топлинна енергия, свързани с тях“.

Гражданите имат правото да преустановят подаването на топлинна енергия към имотите си, но те остават потребители на топлинна енергия за: общите части на сградата и на отдадената от сградната инсталация, която е също обща част. Потребителите получават в имотите си част от топлинната енергия, отдадена от хоризонталните и вертикални топлопроводи на сградната инсталация, поради което не е налице пълна липса на потребление на топлинна енергия.

Сградната инсталация е обща част по см. на Закона за енергетиката, Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост и всички собственици и носители на вещни права следва да се считат за потребители и да поемат ползите и тежестите, свързани с употребата на общата вещ. Да добавим, че самоограничаването не бива да накърнява права и законни интереси на други – чл. 57, ал. 2 от Конституцията.

Сходна е постановката и в реш. № 507/ 2013 г., на Върховен касационен съд – „Освен заплащането на съответната топлинна енергия, постъпила в собствения им имот, потребителите са длъжни да заплатят и тази за отопление на общите части на сградата“.

 

Използвани източници:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares
RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter