Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост

Нормата на чл. 14 ЗУЕС дава възможност за участие в Общото събрание чрез пълномощник, като в зависимост от качеството на представителя изискванията за пълномощното се различават. Така

съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява.

Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма. Във всички случаи обаче, нормата на ал. 5 на чл. 14 ЗУЕС изисква участието на пълномощника да се отрази в протокола на Общото събрание, а копие от пълномощното да се прилага към него. Вписване в протокола на явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, дава възможност да се провери наличието на кворум за провеждане на събранието, респ. необходимото мнозинство за приемане на решенията съгл. чл. 15 и чл. 17 от ЗУЕС.

Ако в протокола и в списъка на етажните собственици, неразделна част от него, липсва каквато и да било информация относно лицата, представляващи собствениците, е невъзможно да се установи наличието или липсата на представителна власт на лицата, което компрометира легитимността на взетите от общото събрание решения. Така например, в списъка следва в съответната графа представителите да се посочат поименно, да се отразят данните за № и дата на пълномощното.

Пълномощните следва да бъдат щателно проверени и съответно оповестени при откриване на събранието.

Изисква се и в тях да фигурира изричен текст, чрез който се предоставя правото на глас в Общото събрание.

Устното упълномощаване също следва да бъде отразено в протокола. В реш. № 87/ 2014 г. Несебърският районен съд намира, че “упълномощаване чрез телефонен разговор не е съответен способ на устно упълномощаване по смисъла на Закона”. Устното упълномощаване се прилага напр. при непровеждането на Общото събрание поради липса на кворум и отлагането му за следващ ден, когато част от собствениците решават да упълномощят някой друг собственик да ги представлява.

Съобразно чл. 14, ал. 4 от ЗУЕС, едно лице може да представлява най – много трима собственици и/ или ползватели. От това следва, че ако едно лице е пълномощник на четирима или повече от етажните собственици, изразената от пълномощника воля е невалидна предвид нарушението на императивната норма на закона, поради което и следва ex lege незаконосъобразност на взетите на това общо събрание решение. Но което не изключва възможността освен тримата представлявани, и собственика да взема участие в общото събрание в лично качество (реш. №  1233/ 2018 г., Районен    съд – Пловдив). Представляване (представителство по пълномощие) е налице, когато едно лице изразява воля от името и за сметка на друго лице, но и от свое собствено име.

А собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено пълномощно. Когато в етажната собственост собственици са и общините, държавата или юридически лица, упълномощаването се извършва съответно от кмета, областния управител, съответния министър или управителните органи на юридическите лица.

 

Използвани източници:

  • Закон за етажната собственост;
  • Регистър на съдебните решенияhttps://legalacts.justice.bg/

 

Автор: Ивелин Йорданов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares
RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter