Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост

Нормата на чл. 14 ЗУЕС дава възможност за участие в Общото събрание чрез пълномощник, като в зависимост от качеството на представителя изискванията за пълномощното се различават. Така съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост, собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член Read more about Упълномощаването при провеждането на Общо събрание на Етажната собственост[…]

Характеристика на “Жилищен комплекс от затворен тип”

Съгласно чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост,  управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти, а договора се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията Read more about Характеристика на “Жилищен комплекс от затворен тип”[…]

Изваждането на собственик по решение на Общото събрание

Съгласно чл. 45 от Закона за собствеността, собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години: ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и ако систематически (т.е. Read more about Изваждането на собственик по решение на Общото събрание[…]

Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика

Макар и да разграничава „земята, върху която е построена сградата“ от „двора“, чл. 38, ал. 1 ЗС не третира тези две части различно, тъй като те съставляват заедно единен урегулиран поземлен имот (парцел), който се подчинява на един и същи правен режим – този, установен за общите части. Когато съсобствениците на терена построят жилищна сграда Read more about Статутът на “земята” и “дворното място” съгласно съдебната практика[…]

Управлението на общите части на “Жилищен комплекс от затворен тип”

Автор: Ивелин Йорданов     Разпоредбата на чл. 2 от Закона за управление на етажната собственост, предвижда особена форма на управление на общите части на т. нар. комплекси от затворен тип, съгласно което управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип, се урежда с писмен Read more about Управлението на общите части на “Жилищен комплекс от затворен тип”[…]

Протоколът от общото събрание на етажната собственост

Автор: Ивелин Йорданов     За провеждането на общо събрание на етажната собственост се съставя протокол от избран от присъстващите лица протоколчик, който се избира с обикновено мнозинство. В чл.16, ал.5 от Закона за управление на етажната собственост, е нормативно установено съдържанието на протокола – датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, Read more about Протоколът от общото събрание на етажната собственост[…]

RSS
Follow by Email
Facebook0
Facebook
Twitter